Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti
Firma
TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o
Neresnícka cesta 1, 96001 Zvolen
Slovensko
LASSLSBERGER,s.r.o,OZ SR LASSLSBERGER,s.r.o,OZ SR
Ing. Ingrid Novotňáková
tel: +421 556 782 864
Hraničná 3, 040 17 Košice
Slovensko
LINIJABUD TZOV LINIJABUD TZOV
tel: +380673640136
St.Bandery 41, Rivne, UKRAINA
Slovensko
AQUATERM s.r.o. AQUATERM s.r.o.
M.Zavacký
tel: +421527880323
Donská 1, 058 01 Poprad
Slovensko
STAVMAT IN, s.r.o. STAVMAT IN, s.r.o.
Mgr. Martin Hipp
tel: +421915842623
Pezinská 56, 901 01 MALACKY
Slovensko
Message body empty