Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe

29.10.2018

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe
podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
určené zákazníkom prevádzkovateľa a iným dotknutým osobám.
1. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:
Obchodné meno: Euro Profil System EPS, s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok
IČO: 36387568
Tel.: +421444323588
E-mail: eps@rbk.sk
2. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, klientov a zmluvných
partnerov – dodávateľov tovarov a služieb, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného
vzťahu pri činnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu
zákazníkov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, vrátane
predzmluvných vzťahov a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ
nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.
Tieto osobné údaje sú spracúvané tiež za účelom vedenia účtovníctva a obchodnej agendy,
správy registratúry, a ich spracúvaním prevádzkovateľ splní zákonnú povinnosť, ktorá mu
vyplýva z osobitných právnych predpisov, napr. zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o
archívoch a registratúrach a pod., preto ich spracúvanie je nevyhnutné. Na tieto účely
prevádzkovateľ spracúva bežné kategórie osobných údajov, najmä titul, meno a priezvisko,
podpis, adresu trvalého pobytu, adresu na doručenie, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú
adresu a iné potrebné osobné údaje. Prevádzkovateľ spracúv osobné údaje svojich
zákazníkov na účely marketingu s cieľom podpory predaja svojich produktov a to napríklad
formou zasielania newslettera, informačných emailov, ponukových listov a podobne, v rozsahu
meno a priezvisko a e-mailová adresa. Právnym základom na zasielanie takýchto ponúk je
oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je poskytnutie relevantných informácií, ktoré môžu
zákazníkom priniesť úžitok. Ak sa zákazník rozhodne, že už nechce dostávať marketingové
ponuky, môže ich zasielanie zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej
komunikácii. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iných dotknutých osôb, ako svojich
zákazníkov, získané napr. prostredníctvom webových kontaktných formulárov a podobne. Na
účely marketingu a zasielania ponukových emailov prevádzkovateľ spracúva tieto osobné
údaje len so súhlasom dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba môže svoj súhlas so
zasielaním ponukových emailov odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej
komunikácii alebo na e-mail uvedený vo formulári.
3. Príjemcovia:
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých písomne poveril
spracúvaním osobných údajov, napríklad za účelom doručovania tovarov, poskytovateľom
informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ môže ďalej
poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie
pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Prevádzkovateľ
zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré
neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
4. Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na
plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a do splnenia účelu, na ktorý sú
spracúvané, najviac však po dobu piatich rokov od od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané
(kúpnopredajná zmluva, reklamácia...). Osobné údaje na účely marketingu sú spracúvané
počas trvania zmluvného vzťahu a najviac tri roky od jeho ukončenia, resp. od získania
súhlasu na ich spracúvanie. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby
uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej
osoby.
5. Práva dotknutých osôb:
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči
prevádzkovateľovi. Svoje práva si môže uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou
na adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky na jeho emailovú adresu.
a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak
tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami
uvedenými v tomto dokumente.
b) Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné
údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
c) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na
účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
d) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
 dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
overovania ich správnosti,
 spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje
ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva
automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to
možné.
f) Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú
spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ
nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov,
ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie
takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.
g) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných
údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi
na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných
údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
h) Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky
alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že
nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby
bez vplyvu ľudského posúdenia.
i) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať
informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či
údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Na žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude prevádzkovateľ odpovedať
bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže
byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty bude dotknutá
osoba informovaná do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú
bezplatne. Ak by však žiadosti dotknutých osôb boli neprimerané alebo často sa opakujúce,
môže prevádzkovateľ požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.